Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie Obligatariuszy o zbyciu składników majątkowych spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący 19/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Develia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do zapisów pkt 6.2.3 Warunków Emisji Obligacji serii LCC220523OZ3, wyemitowanych w dniu 22.05.2019 r. o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 22.05.2019 r. („Warunki Emisji Obligacji”), informuje, że w dniu 27.04.2023 r. spółka zależna od Emitenta – LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 22 spółka komandytowa („P22”), działająca jako sprzedający (dalej jako „Sprzedający”), zawarła z WR Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako kupującym – spółką zależną od funduszu nieruchomości zarządzanego przez Adventum Fund Management Ltd. z siedzibą w Budapeszcie (dalej jako „Kupujący”), przyrzeczoną umowę sprzedaży („Umowa Sprzedaży”) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej, wraz z prawem własności budynków i budowli, składających się na kompleks biurowy Wola Retro („Nieruchomość”) oraz prawa własności materialnych i niematerialnych składników związanych z Nieruchomością.

Łączna cena transakcji wyniosła 69.285.918,82 EUR netto (powiększona o odpowiedni podatek VAT) i uwzględnia elementy zmienne, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 26.01.2023 r. („Cena”). Cena została zapłacona w całości w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

O powyższej transakcji Emitent poinformował raportem bieżącym nr  17/2023 z dnia  27.04.2023 r., w którym też zawarte zostały pozostałe warunki transakcji.

Powyższa Cena sprzedaży przekracza więc próg wskazany w pkt 6.2.1 Warunków Emisji Obligacji co daje uprawnienie obligatariuszom do złożenia żądania wcześniejszego wykupu obligacji zgodnie z pkt. 6.2.4 Warunków Emisji Obligacji.

Emitent wskazuje jednocześnie, że termin wykupu wszystkich obligacji wyemitowanych w dniu 22.05.2019 r. serii LCC220523OZ3 przypada na dzień 22.05.2023 r.

Zarząd Spółki potwierdza poprawność zawartych w niniejszym raporcie danych i wyliczeń.

Załączniki:

RB_19_09_05_2023

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat