Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 63/2021

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonej w dniu 22 listopada 2021 r., zarządzany przez Towarzystwo fundusz PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny („PKO BP BANKOWY” lub „Zawiadamiający”), przekroczy próg posiadania akcji Emitenta powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 22 listopada 2021r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez PKO BP BANKOWY 100.000 sztuk akcji Emitenta.

Bezpośrednio przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji tj. na dzień 19 listopada 2021 r. PKO BP BANKOWY posiadał 22.290.205 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięć) akcji Emitenta (co stanowiło 4,98% udziału w kapitale zakładowym Emitenta), dających prawo do 22.290.205 (dwudziestu dwóch milionów dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu pięciu)  głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

W wyniku wyżej opisanej transakcji nabycia akcji, PKO BP BANKOWY na dzień 22 listopada 2021r. posiadał 22.390.205 (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięć) akcji Emitenta (co stanowiło 5,0027% udziału w kapitale zakładowym Emitenta), dających prawo do 22.390.205 (dwudziestu dwóch milionów trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 5,0027% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

Zawiadamiający poinformował ponadto, że brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego posiadających akcje Emitenta oraz że nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) ustawy  Ofercie.   

 

Załączniki:

rb_63_2021_24_11-1

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat