Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 7/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o przejęciu zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo w dniu 1 lutego 2023 r., o następującej treści:

 

„Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554.) – (Ustawa), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, informuje, że e wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r., na podstawie art. 66 ust. 1i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Develia S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (zwane łącznie Funduszami) przekroczył próg 10%.

 

Przed przejęciem zarządzania
Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 9 636 960 akcji, co stanowiło 2,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9 636 960 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 2,15% udziału w ogólnej liczbie głosów;

 

Łączni NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 36 290 859 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowiło 8,11 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 36 290 859 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 8,11% udziału w ogólnej liczbie głosów;

 

Po przejęciu zarządzania

Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 45 927 819 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji, co stanowiło 10,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 45 927 819 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,26% udziału w ogólnej liczbie głosów;

 

W tym NNLife OFE posiadał 36 290 859 akcji (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) stanowiących 8,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 36 290 859 akcji (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 8,11% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

 

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

 

Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 45 927 819 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem osiemset dziewiętnaście) co stanowi 10,26% udziału w ogólnej liczbie głosów.”

 

Załączniki:

RB_7_2023_03_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat