Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 21/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”), zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1) pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej 15% w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego („Drugi Allianz OFE”) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE, o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm; „Ustawa”) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz OFE) uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) w dniu 12.05.2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Drugi Allianz OFE) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE udział w ogólnej liczbie głosów spółki DEVELIA S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 15%

Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 81588202 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 18,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 81588202 głosów stanowiących 18,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 81588202 akcji, stanowiących 18,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 81588202 głosów z akcji stanowiących 18,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE informuje, że:
– nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
– nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,
– nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

 

Załączniki:

RB_21_2023_16_05