Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 39/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o zakończeniu likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego i przeniesieniu jego aktywów do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554.) – (dalej „Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, informuje, że w dniu 21 lipca 2023 r. nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „NNLife OFE”). W dacie zakończenia likwidacji NNLife OFE nastąpiło przeniesienie jego aktywów do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „Generali OFE”), w związku z tym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Develia S.A. (dalej „Spółka”) przekroczył próg 10%.

Przed likwidacją NNLife OFE
Łącznie Generali OFE i NNLife OFE posiadały 45 927 819 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji, co stanowiło 10,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 45 927 819 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,26% udziału w ogólnej liczbie głosów;
W tym Generali OFE posiadał 9 636 960 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowiło 2,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9 636 960 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 2,15% udziału w ogólnej liczbie głosów;

Po likwidacji NNLife OFE
Generali OFE posiada łącznie 45 927 819 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji, co stanowiło 10,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 45 927 819 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,26% udziału w ogólnej liczbie głosów;
Nie występują podmioty zależne od Generali OFE posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Generali OFE byłby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

Łączna suma liczby głosów Generali OFE obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 45 927 819 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) co stanowi 10,26% udziału w ogólnej liczbie głosów.”

 

Załączniki:

RB_39_2023_25_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat