Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 3/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 5 stycznia 2022r. w trybie art. 69 ust 2 pkt 1 ppkt a) i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, że w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 30 grudnia 2021 r. przez Aviva Otwarty Fundusz  Emerytalny Aviva Santander („Aviva OFE”), posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 12,223% ogólnej liczby głosów w Spółce, Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 3 stycznia 2022r. Aviva OFE posiadał 63.644.083  sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,22% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 63.644.083  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,22% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia ww. transakcji, na dzień 4 stycznia 2022r. Aviva OFE posiadał 64.644.083  sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,44% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 64.644.083  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,44% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Aviva OFE poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy oraz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Załączniki:

RB_3_2022_05_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat