Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane od akcjonariuszy o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 60/2021

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 października 2021 r., zarządzane przez Towarzystwo fundusze: PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny („PKO BP BANKOWY”) oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny („PKO DFE”) (dalej łącznie „Zawiadamiający”), przekroczyły łącznie próg posiadania akcji Emitenta powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 28 października 2021r. nastąpiło rozliczenie zawartych w dniu 26 października 2021r. transakcji nabycia przez PKO BP BANKOWY 1.330.000 akcji Emitenta oraz nabycia przez PKO DFE 100.000 akcji Emitenta.

Bezpośrednio przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji tj. na dzień 27 października 2021 r. PKO BP BANKOWY posiadał 20.291.900 (dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji Emitenta (co stanowiło 4,53% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 20.291.900 (dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 4,53% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Bezpośrednio przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji tj. na dzień 27 października 2021 r. PKO DFE posiadał 1.410.088 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji Emitenta (co stanowiło 0,32% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 1.410.088 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 0,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Łącznie bezpośrednio przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji tj. na dzień 27 października 2021 r. Zawiadamiający posiadali 21.701.988 (dwadzieścia jeden milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji Emitenta (co stanowiło 4,85% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 21.701.988 (dwadzieścia jeden milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 4,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku wyżej opisanej transakcji nabycia akcji, PKO BP BANKOWY na dzień 28 października 2021r. posiadał 21.621.900 (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset) akcji Emitenta (co stanowiło 4,83% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 21.621.900 (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 4,83% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku wyżej opisanej transakcji nabycia akcji, PKO DFE na dzień 28 października 2021r. posiadał 1.510.088 (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji Emitenta (co stanowiło 0,34% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 1.510.088 (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem)  głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 0,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Łącznie w wyniku wyżej opisanej transakcji nabycia akcji, Zawiadamiający na dzień 28 października 2021r. posiadali 23.131.988 (dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji Emitenta (co stanowiło 5,17% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 23.131.988 (dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 5,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformowali ponadto, że brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiających posiadających akcje Emitenta oraz że nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) ustawy  Ofercie.   

 

Załączniki:

rb_60_2021_02_11

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat