Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 017/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 23.03.2015 r. powziął informację o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości („Wniosek") w stosunku do LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („Spółka"), której Emitent jest pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV Sp. z o.o. oraz Kraków Zielony Złocień sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem.
Wniosek, datowany na 5 marca 2015 r. został złożony w dniu 6 marca 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przez EM-BUD 2000 sp. z o.o. („Wnioskodawca").

Spółka w całości kwestionuje zasadność złożonego Wniosku. W opinii Spółki Wniosek został złożony przez Wnioskodawcę w złej wierze w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), ponieważ nie było i nie ma żadnych podstaw faktycznych oraz prawnych do jego wniesienia, w szczególności nie istniały i nie istnieją żadne przesłanki wynikające z art. 11 ww. ustawy, które stanowiłyby o niewypłacalności Spółki lub chociażby takim ryzyku.

Wnioskodawca zwrócił się do Spółki będącej inwestorem realizującym inwestycję we Wrocławiu, jako dłużnika solidarnego wraz z generalnym wykonawcą, w trybie art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane w wysokości 620.977,25 zł oraz zwrotu kaucji zabezpieczającej zatrzymanej przez generalnego wykonawcę w kwocie 26.205,50 zł. Inwestycja, której dotyczy przedmiotowe roszczenie zgłoszone przez Wnioskodawcę, została zakończona w III kwartale 2014 r. Wnioskodawca był podwykonawcą generalnego wykonawcy na powyższej inwestycji i nie łączyła go ze Spółką żadna umowa ani inny bezpośredni stosunek zobowiązaniowy, a ewentualna odpowiedzialność Spółki wynika wyłącznie z przywołanego wyżej art. 647(1) kodeksu cywilnego.

Z otrzymanych od generalnego wykonawcy informacji wynika, że całość należnego Wnioskodawcy wynagrodzenia została mu zapłacona, a żądanie Wnioskodawcy zgłoszone Spółce jest w całości niezasadne i nieistniejące.

Roszczenie Wnioskodawcy nie zostało poparte żadnymi dokumentami uzasadniającymi odpowiedzialność Spółki, jak również prawomocnym wyrokiem sądu, wobec czego Spółka odmówiła zapłaty żądanej kwoty. W ocenie Spółki Wniosek ma stanowić narzędzie mające na celu przymuszenie Spółki do spełnienia przez nią zobowiązania, o którym mowa powyżej.

Działania Wnioskodawcy mające na celu wymuszenie zapłaty spotkają się zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości ze zdecydowaną reakcją Spółki, która podejmie wszelkie możliwe działania prawne w tej kwestii.
Emitent wskazuje, że sytuacja finansowa Spółki nie daje żadnych podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a wysokość kwoty, której zapłaty żąda Wnioskodawca nie wpływa ani na stan majątkowy Spółki ani Grupy Kapitałowej LC Corp. Spółka terminowo i na bieżąco reguluje swoje zobowiązania wobec wszystkich kontrahentów. Spółka wyraziła gotowość złożenia równowartości kwoty zgłoszonej wierzytelności, której zapłaty domaga się Wnioskodawca od Spółki do depozytu sądowego tytułem zabezpieczenia prowadzonego postępowania, aż do jego zakończenia.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

RB_17_2015_03_23