Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym szacunkowym wpływie na wynik za 2020 rok

Raport bieżący 9/2021

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 roku zaplanowaną na dzień 23 marca 2021 roku informuje, iż:
I.
Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za 2020 rok kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:
1)    za 2020 rok narastająco (okres od 01.01.2020 do 31.12.2020):
–    wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 88.103 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
–    wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 23.563 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”
Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 4,6148 zł tj. zanotował wzrost o 0,3563 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wynosił 4,2585 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za 2020 rok wyniósł 64.540 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.
2)    za IV kwartał 2020 roku (okres od 01.10.2020 do 31.12.2020):
–    wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 20.657 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
–    wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 2.271 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”
Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 4,6148 zł tj. zanotował spadek o 0,0880 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 30 września 2020 roku, który wynosił 4,5268 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za IV kwartał 2020 roku wyniósł 18.386 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej Develia S.A.

W związku z transakcją sprzedaży nieruchomości Wola Center w Warszawie w I kwartale 2020 roku nastąpiła spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie budowy nieruchomości oraz rozliczenie instrumentu zabezpieczającego ryzyko stopy procentowej kredytu IRS. Koszt rozliczenia transakcji zabezpieczającej wyniósł 14.845 tys. zł i został ujęty w pozycji "Koszty finansowe"

II.
Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za 2020 rok istotne kwoty będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mającą istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:
–    w związku ze zmianą sytuacji na rynku nieruchomości handlowych oraz aktualizacją szacunków dotyczących wyniku operacyjnego netto spółki Arkady Wrocławskie S.A. spadła wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Arkady Wrocławskie, która wyniosła na 31.12.2020 r. 38.300 tys. EUR, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 15.700 tys. EUR (71.568 tys. zł), z czego 9.760 tys. EUR (45.040 tys. zł.) została ujęta w wynikach za IV kwartał 2020 roku,
–    w związku ze zmianą sytuacji na rynku nieruchomości handlowych oraz aktualizacją szacunków dotyczących wyniku operacyjnego netto spółki Sky Tower S.A. spadła wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Sky Tower, która wyniosła na 31.12.2020 r. 83.000 tys. EUR, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 37.970 tys. EUR (174.435 tys. zł), z czego 32.670 tys. EUR (150.765 tys. zł) została ujęta w wynikach za IV kwartał 2020 roku,
–    zmiana wartości nieruchomości Wola Retro, której wartość godziwa Wola Retro, która wyniosła na 31.12.2020 r. 72.200 tys. EUR. Wpływ ujęcia wyceny nieruchomości skutkuje obniżeniem wyniku brutto za 2020 rok o kwotę 9.472 tys. zł, z czego 9.472 tys. zł została ujęta w wynikach za IV kwartał 2020 roku.

Wpływ opisanej powyżej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w EUR na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za 2020 roku wyniósł 255.475 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

W roku 2020 Grupa poniosła nakłady na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 19.440 tys. zł. Kwota została ujęta w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

W roku 2020  Grupa dokonała aktualizacji wyceny gruntu, którego wartość wyniosła na 31.12.2020 r. 70.090 tys. zł, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 17.062 tys. zł. Kwota wyceny została ujęta w wynikach za IV kwartał 2020 roku.

W roku 2020 Grupa dokonała rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 9.192 tys. zł. Kwota została ujęta w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

Ponadto Grupa ujęła w wynikach finansowych za 2020 rok istotne kwoty będące rezultatem aktualizacji wartości rezerw dotyczących umów sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych: Silesia Star w Katowicach, Retro Office House we Wrocławiu oraz Wola Center w Warszawie w łącznej kwocie 1.036 tys. zł. Kwota została ujęta w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku:

  • Arkady Wrocławskie – 38.300 tys. EU
  • Sky Tower – 83.000 tys. EUR
  • Wola Retro – 72.200 tys. EUR

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 30 września 2020 roku:

  • Arkady Wrocławskie – 48.060 tys. EUR
  • Sky Tower – 115.670 tys. EUR
  • Wola Retro – 73.550 tys. EUR

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku:

  • Arkady Wrocławskie – 54.000 tys. EUR
  • Wola Center – 101.900 tys. EUR
  • Sky Tower – 120.970 tys. EUR
  • Wola Retro – 71.020 tys. EUR

Wskazane zmiany wycen zostaną ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”.

Wpływ ujęcia opisanych w punkcie I i II zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za 2020 rok wyniósł 252.510 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

III.
Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za 2020 rok znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:
–    otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2020 rok wyniosła 235.559 tys. zł,
–    zmiana wartości odpisów aktualizacyjnego na udziały i akcje Emitenta w spółkach zależnych w kwocie 86.134 tys. zł. Kwota ta zmniejszy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za 2020 rok. W IV kwartale 2020 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 93.367 tys. zł, która zwiększyła wynik.
Powyższe pozycje pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.

Powyższe dane odzwierciadlają wiedzę Zarządu na dzień publikacji raportu i mają charakter szacunkowy.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

rb_09_2021_18_02