Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za 2019 rok

Raport bieżący 14/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 roku zaplanowaną na dzień 12 marca 2020 roku informuje, iż:

I.

Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za 2019 rok kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

 1. za 2019 rok narastająco (okres od 01.01.2019 do 31.12.2019):
  • spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 18.056 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
  • spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 12.320 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 4,2585 zł tj. zanotował spadek o 0,0415 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wynosił 4,3000 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za 2019 rok wyniósł 5.736 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

 1. za IV kwartał 2019 roku (okres od 01.10.2019 do 31.12.2019):
  • spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 38.620 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
  • spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 15.365 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 4,2585 zł tj. zanotował spadek o 0,1151 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 30 września 2019 roku, który wynosił 4,3736 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za IV kwartał 2019 roku wyniósł 23.255 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej Develia S.A.

II.

Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za 2019 rok istotne kwoty będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mającą istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

 • w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku Wola Retro w Warszawie ujęta została wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Wola Retro. Wartość godziwa nieruchomości wyniosła na 31.12.2019 r. 71.020 tys. EUR, a wpływ ujęcia wyceny na wynik finansowy brutto wyniósł 12.437 tys. EUR (52.963 tys. zł), z czego 1.526 tys. EUR (6.498 tys. zł) została ujęta w wynikach za IV kwartał 2019 roku,
  w związku ze zmianą sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości handlowych we Wrocławiu oraz aktualizacją szacunków dotyczących wyniku operacyjnego netto spółki Arkady Wrocławskie S.A. spadła wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Arkady Wrocławskie, która wyniosła na 31.12.2019 r. 54.000 tys. EUR, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 15.340 tys. EUR (65.325 tys. zł), z czego 7.060 tys. EUR (30.065 tys. zł) została ujęta w wynikach za IV kwartał 2019 roku,
 • zmiana wartości pozostałych nieruchomości wyniosła 830 tys. EUR (3.535 tys. zł).

Wpływ opisanej powyżej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w EUR na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za 2019 roku wyniósł 15.897 tys. zł. i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

W roku 2019 Grupa poniosła nakłady na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 17.613 tys. zł. Kwota została ujęta w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

W roku 2019 Grupa dokonała rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 5.742 tys. PLN. Kwota została ujęta w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

Ponadto Grupa Kapitałowa ujęła w wynikach finansowych za 2019 rok istotne kwoty będące rezultatem podpisanych umów sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (koszty transakcyjne i inne koszty bezpośrednio związane z w/w transakcjami) dotyczących:

 • Silesia Star w Katowicach oraz Retro Office House we Wrocławiu w łącznej kwocie 29.112 tys. PLN.
 • Wola Center w Warszawie w kwocie 4.814 tys. PLN

Opisane powyżej koszty w łącznej wysokości 33.926 tys. PLN zostały ujęte w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowały zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku:

 • Arkady Wrocławskie – 54.000 tys. EUR
 • Wola Center – 101.900 tys. EUR
 • Sky Tower – 120.970 tys. EUR
 • Wola Retro – 71.020 tys. EUR

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 30 września 2019 roku:

 • Arkady Wrocławskie – 61.060 tys. EUR
 • Wola Center – 101.900 tys. EUR
 • Sky Tower – 121.400 tys. EUR
 • Wola Retro – 67.900 tys. EUR

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku:

 • Arkady Wrocławskie – 69.340 tys. EUR
 • Wola Center – 102.300 tys. EUR
 • Sky Tower – 121.400 tys. EUR
 • Silesia Star – 54.375 tys. EUR
 • Retro Office House – 58.800 tys. EUR
 • Wola Retro – 42.500 tys. EUR

Wskazane zmiany wycen zostaną ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”.

Wpływ ujęcia opisanych w punkcie II zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za 2019 rok (z pominięciem wpływu zmiany kursu EUR opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 73.178 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

III.

Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za  2019 rok znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

 • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2019 rok wyniosła 234.596 tys. PLN. W IV kwartale 2019 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 54.518 tys. zł.,
 • zmiana wartości odpisów aktualizacyjnego na udziały i akcje Emitenta w spółkach w kwocie 4.496 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za 2019 rok. W IV kwartale 2019 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 7.715 tys. zł, która zwiększyła wynik.

Powyższe pozycje pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Załączniki:

rb_14_2020_05_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat