Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący 17/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku zaplanowaną na dzień 14 maja 2020 roku informuje, iż:

I.

Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

  • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 74.402 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
  • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 24.875 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 marca 2020 roku wynosił 4,5523 zł tj. zanotował wzrost o 0,2938 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wynosił 4,2585 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2020 roku wyniósł 49.527 tys. zł i spowoduje zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej Develia S.A.

II.

Ponadto Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku kwoty będące rezultatem:

  • poniesionych nakładów na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 6.364 tys. zł.
  • rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 1.965 tys. zł.

Powyższe kwoty zostaną ujęte w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodują zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

Wpływ ujęcia opisanych powyżej zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2020 roku (z pominięciem wpływu zmiany kursu EUR opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 8.329 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

W związku z transakcją sprzedaży nieruchomości Wola Center w Warszawie nastąpiła spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie budowy nieruchomości oraz rozliczenie instrumentu zabezpieczającego ryzyko stopy procentowej kredytu IRS. Koszt rozliczenia transakcji zabezpieczającej wyniósł 14.845 tys. zł i zostanie ujęty w pozycji „Koszty finansowe”

III.

Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

  • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I kwartał 2020 roku wyniosła 131.300 tys. PLN.

Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

rb_17_2020_30_04

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat