Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2021 roku

Raport bieżący 21/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku zaplanowaną na dzień 14 maja 2021 roku informuje, iż:
I.
Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2021 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:
–    wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 8.814 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
–    wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 3.774 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”
Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 marca 2021 roku wynosił 4,6603 zł tj. zanotował wzrost o 0,0455 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wynosił 4,6148 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2021 roku wyniósł 5.040 tys. zł i spowoduje zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.
Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej Develia S.A.
II.
Ponadto Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2021 roku kwoty będące rezultatem:
–    poniesionych nakładów na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 236 tys. zł,
–    rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 597 tys. zł.
Powyższe kwoty zostaną ujęte w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodują zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.
Wpływ ujęcia opisanych powyżej zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2021 roku (z pominięciem wpływu zmiany kursu EUR opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 833 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.
III.
Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2021 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:
–    otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I kwartał 2021 rok wyniosła 25.979 tys. zł,
–    zmiana wartości odpisów aktualizacyjnego na udziały i akcje Emitenta w spółkach zależnych w kwocie 4.533 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za I kwartał 2021 roku.
Powyższe pozycje pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.
Powyższe dane odzwierciadlają wiedzę Zarządu na dzień publikacji raportu i mają charakter szacunkowy.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

rb_21_2021_07_05