Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2022 roku

Raport bieżący 26/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. „Emitent” w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku zaplanowaną na dzień 17 maja 2022 roku informuje, iż wpływ znaczących zdarzeń na skonsolidowany zysk brutto Grupy Kapitałowej Develia SA za I kwartał 2022 rok szacuje na +10.030 tys. zł tj. zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto. Szczegóły dotyczące zdarzeń wpływających na wynik skonsolidowany zaprezentowano poniżej w punktach I-II.

I.

Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2022 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

  • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 17.902 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
  • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 8.182 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 marca 2022 roku wynosił 4,6525 zł tj. zanotował wzrost o 0,0531 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2021 roku, który wynosił 4,5994 zł, w przypadku Sky Tower kurs EUR na dzień 15 marca 2022 tj. w dniu sprzedaży nieruchomości wynosił 4,7465 tym samym zanotowano wzrost o 0,1471), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2022 roku wyniósł 9.720 tys. zł i spowoduje zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Powyższa kalkulacja nie uwzględnia ewentualnych różnic kursowych powstałych w wyniku przewalutowania wolnych środków ze sprzedaży Sky Tower w EUR na PLN.

II.

Ponadto Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2022 roku kwoty będące rezultatem:

  • poniesionych nakładów na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 133 tys. zł,
  • rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie plus 443 tys. zł.

Powyższe kwoty zostaną ujęte w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”.

Wpływ ujęcia opisanych powyżej zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2022 roku (z pominięciem wpływu zmiany kursu EUR opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 310 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

III.

Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2022 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

  • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I kwartał 2022 rok wyniosła 81.959 tys. zł,
  • zmiana wartości odpisów aktualizacyjnego na udziały i akcje Emitenta w spółkach zależnych w kwocie 8.152 zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za I kwartał 2022 roku.

Powyższe pozycje pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.

Powyższe dane odzwierciadlają wiedzę Zarządu na dzień publikacji raportu i mają charakter szacunkowy.

 

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

RB_26_2022_06_05

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat