Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący 47/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I półrocze 2018 roku zaplanowaną na dzień 7 września 2018 roku informuje, iż:

I.

Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych I półrocza 2018 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

  • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 80.080 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”
  • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 28.432 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej w punkcie I zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 4,3616 zł tj. zanotował wzrost o 0,1907 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wynosił 4,1709 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I półrocze 2018 roku wyniósł 51.648 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej LC Corp S.A.

 

II.

Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych I półrocza 2018 roku istotne kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mającą istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

Wpływ ujęcia opisanych w punkcie II wycen nieruchomości inwestycyjnych na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I półrocze 2018 roku wyniósł 15.087 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

 

Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz II na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I półrocze 2018 roku wyniósł 36.561 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

 

III.

LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych I półrocza 2018 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

  • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I półrocze 2018 roku wyniosła 73.723 tys. zł, z czego kwota 30.896 tys. zł została ujęta w wynikach za II kwartał 2018 roku,
  • opisanej powyżej w punkcie II wyceny nieruchomości Retro Office House, która miała znaczący wpływ na odwrócenie odpisu aktualizacyjnego na udziały Emitenta w spółce LC Corp Invest XI sp. z o.o. w kwocie brutto 5.449 tys. zł, z czego kwota 520 tys. zł została ujęta w wynikach za II kwartał 2018 roku. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za I półrocze 2018 roku.

Przychody te pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp. S.A.

 

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat