Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2020 roku

Raport bieżący 35/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku zaplanowaną na dzień 8 września 2020 roku informuje, iż:

I.

Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I półrocze 2020 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

 1. za I półrocze 2020 rok narastająco (okres od 01.01.2020 do 30.06.2020):
  • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 53.173 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
  • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 17.532 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

 

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 4,4660 zł tj. zanotował wzrost o 0,2075 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wynosił 4,2585 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I półrocze 2020 roku wyniósł 35.641 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

 1. za II kwartał 2020 roku (okres od 01.04.2020 do 30.06.2020):
  • spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 21.229 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
  • spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 7.343 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 4,4660 zł tj. zanotował spadek o 0,0863 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 marca 2020 roku, który wynosił 4,5523 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za II kwartał 2020 roku wyniósł 13.886 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej Develia S.A.

W związku z transakcją sprzedaży nieruchomości Wola Center w Warszawie w I kwartale 2020 roku nastąpiła spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie budowy nieruchomości oraz rozliczenie instrumentu zabezpieczającego ryzyko stopy procentowej kredytu IRS. Koszt rozliczenia transakcji zabezpieczającej wyniósł 14.845 tys. zł i został ujęty w pozycji "Koszty finansowe"

II.

Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I półrocze 2020 roku istotne kwoty będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mającą istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

 • w związku ze zmianą sytuacji na rynku nieruchomości handlowych oraz aktualizacją szacunków dotyczących wyniku operacyjnego netto spółki Arkady Wrocławskie S.A. spadła wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Arkady Wrocławskie, która wyniosła na 30.06.2020 r. 48.060 tys. EUR, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 5.940 tys. EUR (26.528 tys. zł.), z czego 5.940 tys. EUR (26.528 tys. zł.) została ujęta w wynikach za II kwartał 2020 roku,
 • w związku ze zmianą sytuacji na rynku nieruchomości handlowych oraz aktualizacją szacunków dotyczących wyniku operacyjnego netto spółki Sky Tower S.A. spadła wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Sky Tower, która wyniosła na 30.06.2020 r. 115.670 tys. EUR, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 5.300 tys. EUR (23.670 tys. zł.), z czego 5.300 tys. EUR (23.670 tys. zł.) została ujęta w wynikach za II kwartał 2020 roku,

 

Wpływ opisanej powyżej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w EUR na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I półrocze 2020 roku wyniósł 50.198 tys. zł. i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

W I półroczu 2020 roku Grupa poniosła nakłady na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 13.525 tys. zł. Kwota została ujęta w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

W I półroczu 2020 roku Grupa dokonała rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 3.055 tys. zł. Kwota została ujęta w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 30 czerwca 2020 roku:

 • Arkady Wrocławskie – 48.060 tys. EUR
 • Sky Tower – 115.670 tys. EUR
 • Wola Retro – 71.890 tys. EUR

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 31 marca 2020 roku:

 • Arkady Wrocławskie – 54.000 tys. EUR
 • Sky Tower – 120.970 tys. EUR
 • Wola Retro – 71.160 tys. EUR

Poniżej przedstawione zostały wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku:

 • Arkady Wrocławskie – 54.000 tys. EUR
 • Wola Center – 101.900 tys. EUR
 • Sky Tower – 120.970 tys. EUR
 • Wola Retro – 71.020 tys. EUR

Wskazane zmiany wycen zostaną ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”.

Wpływ ujęcia opisanych w punkcie II zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I półrocze 2020 roku (z pominięciem wpływu zmiany kursu EUR opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 66.778 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

III.

Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I półrocze 2020 rok znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

 • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I półrocze 2020 roku wyniosła 235.559 tys. zł. W II kwartale 2020 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 104.259 tys. zł.,
 • zmiana wartości odpisów aktualizujących wartość udziały i akcji Emitenta w spółkach zależnych w kwocie 6.399 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za I półrocze 2020 roku. W II kwartale 2020 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 6.399 tys. zł, która zwiększyła wynik.

 

Powyższe pozycje pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Załączniki:

rb_35_2020_20_08