Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2021 roku

Raport bieżący 49/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I półrocze 2021 roku zaplanowaną na dzień 8 września 2021 roku informuje, iż:
I.
Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I półrocze 2021 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:
1)    za I półrocze 2021 rok narastająco (okres od 01.01.2021 do 30.06.2021):
–    spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 18.208 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
–    spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 8.426 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody finansowe”
Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 4,5208 zł tj. zanotował spadek o 0,0940 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wynosił 4,6148 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I półrocze 2021 roku wyniósł 9.782 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.
2)    za II kwartał 2021 roku (okres od 01.04.2021 do 30.06.2021):
–    spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 27.022 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
–    spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 12.200 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody finansowe”
Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 4,5208 zł tj. zanotował spadek o 0,1395 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 marca 2021 roku, który wynosił 4,6603 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za II kwartał 2021 roku wyniósł 14.822 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.
Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy Kapitałowej Develia S.A.

II.
Ponadto Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I półrocze 2021 roku kwoty będące rezultatem:
–    poniesionych nakładów na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 1.036 tys. zł,
–    rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 754 tys. zł.
Powyższe kwoty zostaną ujęte w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodują zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.
Wpływ ujęcia opisanych powyżej zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I półrocze 2021 roku (z pominięciem wpływu zmiany kursu EUR opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 1.790 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

III.
Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za I półrocze 2021 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:
–    otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I półrocze 2021 roku wyniosła 90.869 tys. zł. W II kwartale 2021 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 64.890 tys. zł,
–    zmiana wartości odpisów aktualizujących wartość udziały i akcji Emitenta w spółkach zależnych w kwocie 4.563 tys. zł. Kwota ta zmniejszy jednostkowy wynik brutto Emitenta za I półrocze 2021 roku. W II kwartale 2021 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 9.096 tys. zł, która zmniejszyła wynik brutto.
Powyższe pozycje pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.
Powyższe dane odzwierciadlają wiedzę Zarządu na dzień publikacji raportu i mają charakter szacunkowy.

 

 

Załączniki:

rb_49_2021_09_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat