Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2018 roku

Raport bieżący 69/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku zaplanowaną na dzień 15 listopada 2018 roku informuje, iż:

I.

Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych za III kwartał 2018 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

 1. za trzy kwartały 2018 roku narastająco (okres od 01.01.2018 do 30.09.2018):
  • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 42.202 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”
  • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 13.945 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej w punkcie I zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2018 roku wynosił 4,2714 zł tj. zanotował wzrost o 0,1005 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wynosił 4,1709 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za trzy kwartały 2018 roku wyniósł 28.527 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

 1. za III kwartał 2018 roku (okres od 01.07.2018 do 30.09.2018):
  • spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 37.878 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”
  • spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 11.918 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody finansowe”

Wpływ opisanej w punkcie I zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2018 roku wynosił 4,2714 zł tj. zanotował spadek o 0,0902 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 30 czerwca 2018 roku, który wynosił 4,3616 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za III kwartał 2018 roku wyniósł 25.960 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

 

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej LC Corp S.A.

 

II.

Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych za III kwartał 2018 roku istotne kwoty będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mającą istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

Wpływ ujęcia opisanych w punkcie II wycen nieruchomości inwestycyjnych na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za trzy kwartały 2018 roku wyniósł 21.780 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

 

Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz II na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za trzy kwartały 2018 roku wyniósł 6.747 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz II na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za III kwartał 2018 roku wyniósł 32.965 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

 

III.

LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych za III kwartał 2018 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

 • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za trzy kwartały 2018 roku wyniosła 136.899, z czego kwota 63.176 tys. zł została ujęta w wynikach za III kwartał 2018 roku,
 • opisanej powyżej w punkcie II wycena nieruchomości Retro Office House, która miała znaczący wpływ na odwrócenie odpisu aktualizacyjnego na udziały Emitenta w spółce LC Corp Invest XI sp. z o.o. w kwocie brutto 6.514 tys. zł, z czego kwota 1.064 tys. zł została ujęta w wynikach za III kwartał 2018 roku. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za trzy kwartały 2018 roku.

Przychody te pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp. S.A.

 

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat