Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2020 roku

Raport bieżący 59/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku zaplanowaną na dzień 16 listopada 2020 roku informuje, iż:

I.

Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za III kwartał 2020 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

  1. za trzy kwartały 2020 roku narastająco (okres od 01.01.2020 do 30.09.2020):
    • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 67.446 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
    • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 21.292 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2020 roku wynosił 4,5268 zł tj. zanotował wzrost o 0,2683 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wynosił 4,2585 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za trzy kwartały 2020 roku wyniósł 46.154 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

  1. za III kwartał 2020 roku (okres od 01.07.2020 do 30.09.2020):
    • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 14.273 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
    • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 3.760 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2020 roku wynosił 4,5268 zł tj. zanotował spadek o 0,0608 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 30 czerwca 2020 roku, który wynosił 4,4660 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za III kwartał 2020 roku wyniósł 10.513 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej Develia S.A.

 

II.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku Grupa poniosła nakłady na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 15.811 tys. zł, z czego kwota 2.286 tys. zł została ujęta w III kwartale 2020 roku. Kwota została zaprezentowana w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku Grupa dokonała rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 6.369 tys. zł, z czego kwota 1.793 tys. zł została ujęta w III kwartale 2020 roku. Kwota została zaprezentowana w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”.

 

III.

Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za III kwartał 2020 roku zmianę wartości odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji Emitenta w spółkach zależnych w kwocie 834 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za III kwartał 2020 roku.

Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.

 

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

rb_59_2020_04_11