Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2021 roku

Raport bieżący 61/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku zaplanowaną na dzień 16 listopada 2021 roku informuje, iż:
I.
Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za III kwartał 2021 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:
1)    za trzy kwartały 2021 roku narastająco (okres od 01.01.2021 do 30.09.2021):
–    wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 3.505 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
–    wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 654 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”
Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2021 roku wynosił 4,6329 zł tj. zanotował wzrost o 0,0181 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wynosił 4,6148 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za trzy kwartały 2021 roku wyniósł 2.851 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.
2)    za III kwartał 2021 roku (okres od 01.07.2021 do 30.09.2021):
–    wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 21.713 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
–    wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 9.080 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”
Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2021 roku wynosił 4,6329 zł tj. zanotował spadek o 0,1121 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 30 czerwca 2021 roku, który wynosił 4,5208 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za III kwartał 2021 roku wyniósł 12.633 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej Develia S.A.

II.
Ponadto Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za trzy kwartały 2021 roku narastająco kwoty będące rezultatem:
–    w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Sky Tower zmianie uległa wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej Sky Tower, której wartość godziwa na 30.09.2021 r. wyniosła 82.255 tys. EUR. Wpływ ujęcia wyceny nieruchomości skutkuje obniżeniem wyniku brutto o kwotę  3.452 tys. zł.
–    poniesionych nakładów na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 3.787 tys. zł,
–    rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 2.361 tys. zł.
Powyższe kwoty zostaną ujęte w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodują zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.
Wpływ ujęcia opisanych powyżej zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za trzy kwartały 2021 roku (z pominięciem wpływu zmiany kursu EUR opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 9.600 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

III.
Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za trzy kwartały 2021 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:
–    otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za trzy kwartały 2021 roku wyniosła 90.869 tys. zł (całość ujęta w I półroczu 2021 roku),
–    zmiana wartości odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji Emitenta w spółkach zależnych w kwocie 765 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik brutto Emitenta za trzy kwartały 2021 roku. W III kwartale 2021 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 5.328 tys. zł, która zwiększyła wynik brutto.
Powyższe pozycje pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.
Powyższe dane odzwierciadlają wiedzę Zarządu na dzień publikacji raportu i mają charakter szacunkowy.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

rb_61_2021_05_11

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat