Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2022 roku

Raport bieżący 57/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. „Emitent” w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku zaplanowaną na dzień 15 listopada 2022 roku informuje, iż wpływ znaczących zdarzeń na skonsolidowany zysk brutto Grupy Kapitałowej Develia S.A. za 3 kwartały 2022 roku szacuje na +26.173 tys. zł tj. zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto. Szczegóły dotyczące zdarzeń wpływających na wynik skonsolidowany zaprezentowano poniżej w punktach I-II.

I.

Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za III kwartał 2022 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

 • za trzy kwartały 2022 roku narastająco (okres od 01.01.2022 do 30.09.2022):
  • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 41.566 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
  • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 16.172 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2022 roku wynosił 4,8698 zł tj. zanotował wzrost o 0,2704 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2021 roku, który wynosił 4,5994 zł w przypadku Sky Tower kurs EUR na dzień 15 marca 2022 tj. w dniu sprzedaży nieruchomości wynosił 4,7465 tym samym zanotowano wzrost o 0,1471), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za trzy kwartały 2022 roku wyniósł 25.394 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Powyższa kalkulacja nie uwzględnia ewentualnych różnic kursowych powstałych w wyniku przewalutowania wolnych środków ze sprzedaży Sky Tower w EUR na PLN.

 • za III kwartał 2022 roku (okres od 01.07.2022 do 30.09.2022):
  • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 20.604 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”
  • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 7.601 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2022 roku wynosił 4,8698 zł tj. zanotował wzrost o 0,1892 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 30 czerwca 2022 roku, który wynosił 4,6806 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za III kwartał 2022 roku wyniósł 13.003 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy Kapitałowej Develia S.A.

 

II.

Ponadto Grupa Kapitałowa Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za trzy kwartały 2022 roku narastająco kwoty będące rezultatem:

 • poniesionych nakładów na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie -513 tys. zł,
 • rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie +587 tys. zł,
 • aktualizacji wartości rezerw związanych ze sprzedażą nieruchomości w kwocie +705 tys. PLN.

Powyższe kwoty zostaną ujęte w pozycji „Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodują zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto.

Wpływ ujęcia opisanych powyżej zmian na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za trzy kwartały 2022 roku (z pominięciem wpływu zmiany kursu EUR opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 779 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

III.

Develia S.A. ujęła w wynikach finansowych za trzy kwartały 2022 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

 • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za trzy kwartały 2022 roku wyniosła 209.734 tys. zł. W III kwartale 2022 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 5.893 zł,
 • zmiana wartości odpisów aktualizujących wartość udziały i akcji Emitenta w spółkach zależnych w kwocie 16.816 tys. zł. Kwota ta zmniejszy jednostkowy wynik brutto Emitenta za 3 kwartały 2022 roku. W III kwartale 2022 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 6.175 zł, która zwiększyła wynik brutto.

Powyższe pozycje pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia S.A.

 

Powyższe dane odzwierciadlają wiedzę Zarządu na dzień publikacji raportu i mają charakter szacunkowy.

 

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

 

Załączniki:

RB_57_2022_10_11