Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wyniki za rok 2017

Raport bieżący 10/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w związku z prowadzonymi pracami nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym LC Corp S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za 2017 rok, których publikacja przewidziana jest na dzień 21 marca 2018 roku informuje, iż:

I.

Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach 2017 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

  • spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 100.870 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”;
  • spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 44.128 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody finansowe”;

Łączny wpływ zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 4,1709 zł tj. zanotował spadek o 0,2531 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wynosił 4,4240 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za 2017 rok wyniósł 56.742 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę, z czego w samym IV kwartale 2017 roku – 31.987 tys. zł.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy LC Corp.

II.

Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych za 2017 rok istotne kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

  • w związku z istotnym zaawansowaniem budowy oraz komercjalizacji budynku Retro Office House we Wrocławiu ujęta została pierwsza wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w budowie Retro Office House. Wartość godziwa nieruchomości wyniosła na 31.12.2017 r. 37.872 tys. EUR a wpływ ujęcia wyceny na wynik finansowy brutto wyniósł 18.415 tys. EUR (76.808 tys. zł). Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”
  • w związku ze zmianą sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości handlowych we Wrocławiu spadła wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Arkady Wrocławskie, która wyniosła na 31.12.2017 r. 91.900 tys. EUR, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 17.040 tys. EUR (71.072 tys. zł). Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”

Łączny wpływ ujęcia wskazanych powyżej wycen na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za 2017 rok wyniósł 5.736 tys. zł (z pominięciem efektu różnic kursowych opisanego w punkcie I. powyżej) i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

 

 

III.

LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych za 2017 rok znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

  • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2017 rok wyniosła 117.931 tys. zł (w tym wartość dywidend i udziałów w zysku otrzymanych w IV kwartale 2017 roku wyniosła 67.864 tys. zł)
  • opisana powyżej w punkcie II. wycena nieruchomości Retro Office House miała znaczący wpływ na odwrócenie odpisu aktualizacyjnego na udziały Emitenta w spółce LC Corp Invest XI sp. z o.o. w kwocie brutto 24.212 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za 2017 rok.

Przychody te pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp. S.A.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat