Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

Raport bieżący 105/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 13 października 2017 r., od akcjonariuszy: Altus Subfunduszu Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, Altus Subfunduszu Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Subfundusz Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu, Altus Subfundusz Stablilnego Wzrostu, Altus Aktywnego Zarządzania, Altus Subfundusz Akcji, Altus Subfundusz Abslolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, Altus Abslolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rynków Zagranicznych 2, Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, , Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, ALtus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunties, , Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału, Altus 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  Altus 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty     Rynku Polskiego 2, SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2, SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji,  w związku ze zwołanym na dzień 19 października 2017 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A., pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Krzysztof Kaczmarczyk wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie pełnił funkcji w organach nadzorczych lub zarządczych podmiotów które w trakcie kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, braku konfliktu interesów w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz braku prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną notkę biograficzną kandydata.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim