Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

Raport bieżący 109/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 16 października 2017 r., od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentującą Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” (Akcjonariusz Emitenta), w związku ze zwołanym na dzień 19 października 2017 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A., pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Michała Hulbój na członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przekazaną informacją – w przypadku odwołania ze składu Rady Nadzorczej członków powołanych do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w trybie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych (tryb głosowania oddzielnymi grupami) Akcjonariusz Emitenta zamierza zgłosić na najbliższym Zgromadzeniu kandydaturę Pana Michała Hulbój na członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgłoszony przez Akcjonariusza Emitenta kandydat obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta jako członek niezależny.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymany życiorys kandydata.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat