Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

Raport bieżący 112/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Nordea Otwartego Fundusz Emerytalnego, reprezentowanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w związku ze zwołanym na dzień 19 października 2017 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A. pisma z informacją, o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Grzegorza Grabowicza na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Grzegorz Grabowicz wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną notkę biograficzną kandydata.

 

Ponadto akcjonariusz zgłosił wniosek o charakterze porządkowym, odnoszący się do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby głosowanie odbyło się najpierw w przedmiocie wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej, a w dalszej kolejności podjęta została uchwała o wyborze Przewodniczącego spośród nowo wybranej Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat