Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

Raport bieżący 52/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2019 r. od akcjonariusza Emitenta MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego, w związku ze zwołanym na dzień 8 stycznia 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta zgłoszenia kandydatury Pana Artura Osuchowskiego na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Artur Osuchowski wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Emitent otrzymał życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenia i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Biogram kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat