Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

Raport bieżący 37/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” w związku ze zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 r. na godzinę 10:00 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A., zgłoszenia kandydatury Pana Michała Hulbój na Członka Rady Nadzorczej Emitenta wraz z informacją o spełnianiu przez kandydata kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej. Pan Michał Hulbój wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną notkę biograficzną kandydata.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat