Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 40/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zwołanym na dzień 1 lipca 2022 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Develia S.A., pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Filipa Gorczycy na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że spełnia kryteria stawiane niezależnym Członkom Rady Nadzorczej oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

 

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Emitent otrzymał życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenia i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat