Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 30/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz Emitenta), reprezentowanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A. pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Grzegorza Grabowicza na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Grzegorz Grabowicz wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała notkę biograficzną kandydata oraz oświadczenie i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Notka biograficzna kandydata oraz oświadczenie i zgoda na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat