Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 32/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2018 r. od funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Agresywny i QUERCUS Selektywny (Akcjonariuszy Emitenta) zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A. pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Michała Kowalczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Michał Kowalczewski wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała życiorys kandydata oraz oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys kandydata oraz oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat