Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 33/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca 2018 r. od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującej akcjonariuszy Emitenta: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działającego na rzecz ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy działającego na rzecz ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Subfunduszu Akcji, ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania, ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, ALTUS Subfunduszu Stabilnego Wzrostu oraz ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu; Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych; Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+; Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2; Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji; Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych; Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2; Altus 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities; Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2; Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału; Altus 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2; SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty działającego na rzecz Subfundusz SKOK Etyczny 2 oraz Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, w związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A. pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Krzysztof Kaczmarczyk wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat