Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 51/2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A.  ("Emitent" lub "Spółka"), informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zwołanym na dzień 6 października 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Develia S.A. pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Marcina Eckerta na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Eckert wyraził zgodę na kandydowanie jako zależny członek Rady Nadzorczej.

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Emitent otrzymał notkę biograficzną kandydata oraz oświadczenia i zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Biogram kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat