Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 28/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Develia S.A. pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Jacka Osowskiego, Pana Piotra Kaczmarka oraz Pana Roberta Pietryszyna na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz oświadczyli że spełniają kryteria stawiane niezależnym Członkom Rady Nadzorczej.

Wraz z kandydaturami, o której mowa powyżej, Emitent otrzymał życiorysy zawodowe kandydatów oraz oświadczenia i zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Biogramy kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat