Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 35/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie, w związku ze zwołanym na dzień 16 maja 2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Develia S.A., pisma ze zgłoszeniem kandydatur Pana Adama Chabiora oraz Pana Roberta Wąchały na Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz oświadczyli, że w stosunku do ich osób nie występują rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wraz z kandydaturami, o których mowa powyżej, Emitent otrzymał biogramy zawodowe kandydatów oraz oświadczenia i zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).