Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 37/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Develia S.A. pisma ze zgłoszeniem kandydatur Pana Piotra Piniora oraz Pana Marka Szydło na Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Piotr Pinior oraz Pan Marek Szydło wyrazili zgody na kandydowanie oraz oświadczyli że spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Wraz z kandydaturami, o których mowa powyżej, Emitent otrzymał życiorysy zawodowe kandydatów oraz oświadczenia i zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Biogramy kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat