Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 103/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 93/2017 i 94/2017 z dnia 21 września 2017 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2017 r., w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 43.700.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 9,76%, projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 19 października 2017 r. (tj. pkt 6 porządku obrad) w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Powyżej wskazany akcjonariusz poinformował również, iż w przypadku odwołania ze składu Rady Nadzorczej członków powołanych do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (tryb głosowania oddzielnymi grupami) zamierza zgłosić na najbliższym Zgromadzeniu   kandydaturę Pana Pawła Małyski na członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgłoszony przez akcjonariusza kandydat obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta jako członek niezależny.

Projekt zgłoszonej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.      

Emitent informuje, że projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dostępne są także na jego stronie internetowej pod adresem www.develia.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat