Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

Raport bieżący 113/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 93/2017 i 94/2017 z dnia 21 września 2017 r., informuje o otrzymaniu w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 67.908.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 15,17%, projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 19 października 2017 r. (tj. pkt 2) w przedmiocie Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Projekt zgłoszonej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

           

Emitent informuje, że projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dostępny jest także na jego stronie internetowej pod adresem www.develia.pl.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat