Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 101/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 93/2017 i 94/2017 z dnia 21 września 2017 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 3 października 2017 r., w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, od QUERCUS Parasolowy SFIO (z wydzielonymi subfunduszami QUERCUS Agresywny, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Stablilny), QUERCUS Absolute Return FIZ QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ – jako Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadających łącznie 23.851.921 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 5,33%, projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 19 października 2017 r. (tj. pkt 5 i 6 porządku obrad) w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta oraz w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Powyżej wskazani akcjonariusze zgłosili również kandydaturę Pana Michała Kowalczewskiego do Rady Nadzorczej na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Projekty zgłoszonych uchwał oraz informacja dotycząca kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Kowalczewskiego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

           

Emitent informuje, że projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dostępne są także na jego stronie internetowej pod adresem www.develia.pl.

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat