Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

Raport bieżący 107/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 93/2017 i 94/2017 z dnia 21 września 2017 r., informuje o otrzymaniu w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej w imieniu: Altus Subfunduszu Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, Altus Subfunduszu Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Subfundusz Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu, Altus Subfundusz Stablilnego Wzrostu, Altus Aktywnego Zarządzania, Altus Subfundusz Akcji, Altus Subfundusz Abslolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, Altus Abslolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rynków Zagranicznych 2, Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, , Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, ALtus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunties, , Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału, Altus 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  Altus 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2, SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji jako akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadających łącznie 59.829.016 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 13,37%, projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 19 października 2017 r. (tj. pkt 5 porządku obrad) w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Projekty zgłoszonych uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

           

Emitent informuje, że projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dostępne są także na jego stronie internetowej pod adresem www.develia.pl.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat