Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana dokumentacji programu emisji obligacji Develia S.A. oraz rozważana emisja obligacji

Raport bieżący 13/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 marca 2020 roku pomiędzy Emitentem a mBank S.A. został zawarty aneks do umowy programowej z dnia 2 października 2018 roku ("Umowa Programowa"), na podstawie której Emitent ustanowił program emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 400.000.000 PLN ("Program Emisji").

Zawarcie aneksu do Umowy Programowej dostosowuje Umowę Programową oraz dokumentację Programu Emisji do zmienionych przepisów prawa mających zastosowanie do emisji obligacji.

Obligacje emitowane w ramach zmienionego Programu Emisji ("Obligacje") będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.

Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO").

W ramach zmienionego Programu Emisji, Emitent planuje przeprowadzenie emisji obligacji najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 roku o następujących parametrach brzegowych:

– termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat;

– obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

– obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

– świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

– oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Szczegółowe parametry obligacji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i  budowania księgi popytu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki:

rb_13_2020_05_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat