Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana funkcji członka Zarządu

Raport bieżący 11/2021

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zgodnie z którą, z chwilą podjęcia uchwały powierzyła Panu Pawłowi Ruszczakowi  dotychczas pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Życiorys zawodowy Pana  Pawła Ruszczaka Spółka opublikowała w raporcie bieżącym 40/2019 i jest on również zamieszczony na stronie internetowej Spółki.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_11_2021_18_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat