Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana programu emisji obligacji Develia S.A. i rozważana emisja obligacji

Raport bieżący 26/2024

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 roku pomiędzy Emitentem a mBank S.A. został zawarty aneks do umowy programowej z dnia 2 października 2018 roku (z późn. zmianami) („Umowa Programowa”), na podstawie którego podwyższona została kwota programu wielokrotnych emisji Obligacji (jak zdefiniowano poniżej) ustanowionego na podstawie Umowy Programowej z kwoty 650.000.000,00 PLN do kwoty 750.000.000,00 PLN („Program Emisji”).

Obligacje emitowane w ramach zmienionego Programu Emisji („Obligacje”) będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.

Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”).

W ramach zmienionego Programu Emisji, Emitent planuje przeprowadzenie emisji Obligacji najpóźniej do końca pierwszej połowy 2024 roku o następujących parametrach brzegowych:

– termin zapadalności Obligacji będzie wynosił do 4 lat;

– Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

– Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

– świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

– oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Ostateczne parametry Obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i będą uzależnione od wyniku rozmów z inwestorami.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Załączniki:

RB_26_2024_16_04