Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana programu emisji obligacji Develia S.A. oraz rozważana emisja obligacji

Raport bieżący 58/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent„) informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku pomiędzy Emitentem a mBank S.A. został zawarty aneks do umowy programowej z dnia 2 października 2018 roku (z późn. zmianami) („Umowa Programowa„), na podstawie którego podwyższona została kwota programu wielokrotnych emisji Obligacji (jak zdefiniowano poniżej) ustanowionego na podstawie Umowy Programowej z kwoty 600.000.000,00 PLN do kwoty 650.000.000,00 PLN („Program Emisji”). Zawarcie aneksu do Umowy Programowej dostosowuje również Umowę Programową oraz dokumentację Programu Emisji do zmienionych przepisów prawa mających zastosowanie do emisji Obligacji dokonywanych na jego podstawie („Zmiana Programu”).

Obligacje emitowane w ramach zmienionego Programu Emisji („Obligacje„) będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW„) lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie„) i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.

Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO„).

W ramach zmienionego Programu Emisji, Emitent planuje przeprowadzenie emisji Obligacji najpóźniej do końca 2023 roku o następujących parametrach brzegowych:

– termin zapadalności Obligacji będzie wynosił do 4 lat;

– Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

– Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

– świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

– oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Ostateczne parametry Obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i będą uzależnione od wyniku rozmów z inwestorami.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Załączniki:

RB_58_2023_16_11

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat