Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A.

Raport bieżący 34/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), informuje że działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podjął w dniu 20 sierpnia 2020 r. uchwałę o wprowadzeniu zmiany w trybie autokorekty  projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 31/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., dotyczącej przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”).

Zmiana uchwały obejmuje pkt V Polityki Wynagrodzeń i ma na celu wprowadzenie dodatkowej proporcji (5:1) wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego otrzymywanego od Spółki w danym roku obrotowym przez członków Zarządu w przypadku wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w stosunku do którego na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń nabyte zostało prawo do niego, a jedynie jego wypłata została odroczona.

Zmieniona treść projektu uchwały uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Treść projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z naniesioną poprawką w trybie widocznej zmiany stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)