Zmiana projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A.

Raport bieżący 34/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), informuje że działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podjął w dniu 20 sierpnia 2020 r. uchwałę o wprowadzeniu zmiany w trybie autokorekty  projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 31/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., dotyczącej przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”).

Zmiana uchwały obejmuje pkt V Polityki Wynagrodzeń i ma na celu wprowadzenie dodatkowej proporcji (5:1) wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego otrzymywanego od Spółki w danym roku obrotowym przez członków Zarządu w przypadku wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w stosunku do którego na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń nabyte zostało prawo do niego, a jedynie jego wypłata została odroczona.

Zmieniona treść projektu uchwały uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Treść projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z naniesioną poprawką w trybie widocznej zmiany stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat