Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej punktem 7 porządku obrad w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez zastąpienie jej dwoma projektami oddzielnych uchwał

Raport bieżący 49/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), informuje że działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podjął w dniu 16 września 2020 r. uchwałę o wprowadzeniu zmiany w trybie autokorekty  w zakresie projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 października 2020 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 48/2020 z dnia 9 września 2020 r., dotyczącej zmian w Statucie Spółki, poprzez zastąpienie tego projektu uchwały dwoma oddzielnymi projektami uchwał obejmującymi te same zmiany w Statucie – oddzielnie w zakresie § 1 pkt 1 dotychczasowego projektu uchwały nr 5 i oddzielnie w zakresie § 1 pkt 2. Nowe projekty uchwał oznaczone zostaną odpowiednio nr 5 i nr 6, a dotychczasowy projekt uchwały oznaczonej nr 6 uzyska w konsekwencji nr 7. Powyższa zmiana projektów uchwał ma na celu umożliwienie akcjonariuszom oddanie głosu w zakresie zaproponowanych zmian Statutu oddzielnie w stosunku do każdej ze zmian.

Treść obydwu nowych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat