Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Raport bieżący 9/2019

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku, informuje że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2018. Podany raportem bieżącym 02/2019 termin publikacji w/w raportów został określony na dzień 21.03.2019 r. Nowy termin publikacji obydwu raportów to 30.04.2019 r..

 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

rb_09_2019_07_14

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat