Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Raport bieżący 16/2021

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku i raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 18 marca 2021, informuje że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2020. Podany raportem bieżącym 14/2021 termin publikacji w/w raportów został określony na dzień 02 kwietnia 2021 r. Nowy termin publikacji obydwu raportów to 8 kwietnia 2021 r.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

rb_16_2021_30_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat