Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana treści wpisów w przedmiocie zwiększenia wartości hipotek ustanowionych przez spółkę zależną

Raport bieżący 60/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2016 r. uzyskał informację, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał zmiany treści wpisów:

  • hipoteki umownej w księdze wieczystej o numerze KA1K/00047698/2 poprzez podwyższenie kwoty hipoteki umownej z dotychczas wpisanej kwoty 36.833.333,33 EUR do kwoty 72.816.666,66 EUR („Hipoteka 1”),
  • hipoteki umownej w księdze wieczystej o numerze KA1K/00047698/2 poprzez podwyższenie kwoty hipoteki umownej z dotychczas wpisanej kwoty 61.470.300 PLN do kwoty 82.210.300 PLN („Hipoteka 2”).

 

Księga wieczysta o numerze KA1K/00047698/2 prowadzona jest dla nieruchomości położonej  w Katowicach, przy al. Roździeńskiego o łącznej powierzchni 0,9938 ha, pozostającej w wieczystym użytkowaniu LC Corp Invest XVII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 20 spółka komandytowa („Spółka zależna od Emitenta”), której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależną od niego spółkę: LC Corp Invest XVII sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem.

 

Hipoteka 1 została ustanowiona na podstawie umowy kredytu zawartej w dniu 14 maja 2014 r. pomiędzy Spółką zależną od Emitenta a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z późniejszymi zmianami („Umowa Kredytu 1”) oraz  umowy kredytu zawartej w dniu 26 lutego 2016 r. pomiędzy Spółką zależną od Emitenta a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Umowa Kredytu 2”). Hipoteka 1 stanowi zabezpieczenie wierzytelności Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wynikających z Umowy Kredytu 1 i Umowy Kredytu 2.

 

Umowa Kredytu 1 i Umowa Kredytu 2 zostały zawarte, jak wskazano powyżej, pomiędzy Spółką zależną od Emitenta a podmiotem niepowiązanym z Emitentem (jak również niepowiązanym z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta) – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

 

Hipoteka 2 została ustanowiona na podstawie umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym zawartej pomiędzy Spółką zależną od Emitenta a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r., której postanowienia zostały zastąpione w dniu 31 marca 2016 r. postanowieniami umowy ramowej oraz umowy dodatkowej („Umowa Ramowa”). Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wynikających z Umowy Ramowej.

 

Umowa Ramowa została zawarta, jak wskazano powyżej, pomiędzy Spółką zależną od Emitenta a podmiotem niepowiązanym z Emitentem (jak również niepowiązanym z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta) – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

 

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi 184.395 tys. zł.

 

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość stanowiąca co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat