Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej

Raport bieżący 30/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę o powołaniu z dniem 12 marca 2016 r. Pana Jakuba Malskiego w skład zarządu Emitenta powierzając mu funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu.

Pan Jakub Malski, przed podjęciem powyższej uchwały, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem prawnym z chwilą powołania go w skład Zarządu Emitenta. 

 

Pan Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1992-1994 był zatrudniony w Dolnośląskim Banku Gospodarczym S.A., następnie w Banku „Cukrobank” S.A . W 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank” S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 – 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A.  (poprzednio GBG S.A. ). W latach 2010 – 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. Obecnie zatrudniony w Getin Holding S.A. oraz w Getin Noble Bank S.A. ( prokurent )

Pełnione obecnie funkcje:, Członek Rady Nadzorczej  w Idea Expert S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Money S.A., Członek Rady Nadzorczej Idea Fleet S.A., Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A., Członek Rady Nadzorczej MWT S.A., Członek Rady Nadzorczej Idea Bank Ukraina., Członek Rady Nadzorczej Idea Bank Białoruś, od roku 2014 Członek Rady Nadzorczej LC Corp S.A.   

Pan Jakub Malski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat