Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana w Zarządzie

Raport bieżący 57/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę o powołaniu z dniem 1 października 2017 r. Pana Radosława Stefuraka w skład Zarządu Emitenta powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

 

Pan Radosław Stefurak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawna nazwa: Akademia Ekonomiczna) im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek finanse i bankowość. Od stycznia 2005 r. jest biegłym rewidentem. Ukończył w 2013 r. studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów.

 

W okresie od kwietnia 2003 r. do czerwca 2006 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Accord Finance S.A. (obecnie Oney Polska S.A.).

 

Od lipca 2001 r. do listopada 2006 r. był zatrudniony w Lukas Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych W tym czasie Pan Radosław Stefurak był również wiceprzewodniczącym komitetu kredytowego w Lukas Bank S.A.

 

W okresie od listopada 2006 r. do września 2007 r. zatrudniony w Getin Holding S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od września 2007 r. do marca 2010 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Getin Holding S.A.

 

Od lipca 2008 r. do października 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.. W tym samym okresie Pan Radosław Stefurak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A..

 

W okresie od kwietnia 2007 r. do września 2015 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Funds TFI, a wcześniej Przewodniczącego Radcy Nadzorczej Noble Funds TFI, a także Członka Rady Nadzorczej.

 

Od maja 2007 r. do stycznia 2010 r. Członek Rady Dyrektorów Carcade OOO w Federacji Rosyjskiej (od 08.2009 Przewodniczący Rady Dyrektorów). W okresie od czerwca 2007 r. do marca 2010 r. Członek Rady Dyrektorów w Plus Bank na Ukrainie.

 

W latach 2007 – 2009 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin International S.A.

 

Od lutego 2008 r. do stycznia 2010 r. Członek Rady Administratorów w S.C. Perfect Finance s.r.l. w Rumunii. W tym samym okresie Pan Radosław Stefurak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Sombelbank S.A. na Białorusi.

 

Od lutego 2008 r. do lipca 2012 r. Sekretarz Rady Nadzorczej w TU na Życie Europa S.A.. W tym samym okresie Pan Radosław Stefurak pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w TU Europa S.A.

 

W okresie od października 2009 r. do stycznia 2010 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Getin Bank S.A. Od października 2010 r. do maja 2012 r. Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.. W latach 2011-2012 Prezes Zarządu Get Bank S.A (obecnie Getin Noble Bank S.A.).

 

Od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik S.K.A.

 

W okresie listopada 2009 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.

Od roku 2012 do 2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Getback S.A. W latach 2013 – 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Fleet S.A. Od czerwca 2016 r. do maja 2017 r. Członek Rady Nadzorczej Biuro Informacji Kredytowej S.A.

 

Pełnione obecnie funkcje: Przewodniczący Rady Nadzorczej w Noble Securities S.A., Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A (dawniej Get Bank S.A., wcześniej), Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A..

Pan Radosław Stefurak zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184,

poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat