Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący 38/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 16 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta:

  1. Piotra Piniora
  2. Piotra Borowca

 

Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta:

 

  1. Adama Chabiora
  2. Roberta Wąchała

 

Noty biograficzne powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Ponadto Emitent informuje, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, w szczególności nie są wspólnikami w konkurencyjnej w stosunku do Emitenta spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie pełnią funkcji członka organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Żaden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).